Ýewropada Ilon Maskyň hemra internetiniň tizligi 176 Mb/sek ýetdi

Ýewropada Ilon Maskyň hemra internetiniň tizligi 176 Mb/sek ýetdi

Ýewropada Starlink internetiniň ortaça tizligi sekuntda 176 megabite çenli ýokarlandy. Bu barada “Wccftech” neşiri habar berýär diýip, lenta.ru belleýär.

Ilon Maskyň hemra internetiniň dürli sebitlerdäki tizligini deňeşdirmek üçin žurnalistler Starlink Statuspage programma üpjünçiligini ulandylar. Olar Ýewropada Starlink-iň ortaça tizliginiň ABŞ-daky bilen deňeşdirilende ýokarydygyny anykladylar. Ýagny, ABŞ-da ol sekuntda 140 megabite deň bolsa, Ýewropada sekuntda 176 megabite ýetýär. Şeýle-de, Ýewropa Bileleşiginiň çäklerinde internetiň bökdemegi hem pes – 33 millisekunt 50 millisekunta garşy. Bütin dünýäde ýükläp almagyň ortaça tizligi sekuntda 157 megabite, ortaça bökdeme bolsa 43 millisekunta barabar.
Şol bir wagtyň özünde Beýik Britaniýadan Maskyň internetini ulanyjylar ýüklenme tizliginiň örän pesdigini habar berýärler. Bu ulgam infrastrukturasynyň heniz doly derejede ýaýradylmandygy bilen bagly bolup biler.
Starlink arkaly iň ýokary ýüklenme tizligi Awstraliýada bellige alyndy – sekuntda 300 megabite çenli. Hünärmenler muny şu tomus sebitde ýerleşdirilen 13 sany ýerüsti stansiýalaryň gurulmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Şeýle-de, Awstraliýadaky rekord görkezijiler Ýewropa hem-de ABŞ garanda, ulanyjylaryň sanynyň azdygy bilen bagly bolup biler.
Ýatlap geçsek, iýun aýynyň ahyrynda SpaceX kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask kompaniýanyň geljek 12 aýda Starlink internetine ýarym million ulanyjyny birikdirmegi maksat edinýändigini aýtdy.