Astronomlar: Taryhda iň uly kometa Ýere ýakynlaşýar

Astronomlar: Taryhda iň uly kometa Ýere ýakynlaşýar

2031-nji ýylda Ýeriň ilatynyň taryhda iň uly kometany görüp biljekdigi anyklanyldy. Onuň diametri, takmynan, 200 kilometre barabar diýip, ferra.ru habar berdi.

Kometa Pensilwaniýa döwlet uniwersitetiniň astronomlary tarapyndan ýüze çykaryldy. Bu babatda olara Çilide uly teleskopyň kömegi bilen toplanan maglumatlaryň seljermesi kömek etdi diýip, çeşme belleýär. Kometa, ony açan alymlaryň adyna laýyklykda, Bernardinelli-Bernşteýn diýlip atlandyryldy.
Kometanyň ýagtylygy nädip serpikdirýändigine esaslanyp, onuň ululygy 100-200 kilometr diýlip çaklanyldy. Diýmek, bu jisim adaty kometalardan müň esse uludyr. Bernardinelli-Bernşteýn häzir Neptunyň orbitasynda ýerleşýär. Kometa on ýylyň dowamynda Gün ulgamynyň içerki bölegine geçer. 2031-nji ýylda Ýerdäki adamlar ony hatda kiçijik teleskoplar bilen hem görüp bilerler.