Lukman: günortanlyk naharyny sypdyrmak saglyk üçin zyýanly

Lukman: günortanlyk naharyny sypdyrmak saglyk üçin zyýanly

Berhiz lukmany Tamara Dýuker Freýman "CNN" teleýaýlymy bilen söhbetdeşligiň dowamynda günortanlyk naharyny sypdyrmagyň saglyk üçin zyýanlydygyny aýtdy. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Freýman günortanlyk naharyny sypdyrmagyň ganda şekeriň derejesiniň peselmegine sebäp bolýandygyny we adamda gahar-gazap döredýändigini belledi. Ol günüň dowamynda iýip-içilmese, agşam has köp iýmek isleginiň oýanjakdygyny, munuň bolsa, öz gezeginde, diňe bir agramyňy artdyrmak bilen çäklenmän, eýsem, uky bilen baglanyşykly meseleleri hem döredip biljekdigini aýtdy.
Mundan başga-da, ýokumly we deňagramly günortanlyk iýmitleriň tertipli kabul edilmegini üpjün edýär. Mundan başga-da, iş gününiň dowamynda artykmaç iýmitleri kabul etmekden gaça durmaga kömek edýär.
Berhiz lukmany Liza Ýangyň bellemegine görä, günortanlyk naharynda gök önümleri, sagdyn belokly we ýokary süýümli uglewodly iýmitleri iýmek has peýdaly bolar.