Türkmen lukmanlary dogabitdi ýürek kemisli çagajyga alyn ýüregara germewiniň deffektiniň plastikasy operasiýasyny etdiler

Türkmen lukmanlary dogabitdi ýürek kemisli çagajyga alyn ýüregara germewiniň deffektiniň plastikasy operasiýasyny etdiler

17-nji iýunda Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara kardiologiýa merkeziniň kardiohirurg lukmanlary paýtagtymyzdaky Enäniň we çaganyň saglygy goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň hünärmenleri bilen bilelikde dogabitdi ýürek kemisligi bolan 2 ýaş 7 aýlyk çagajyga emeli gan aýlanyş şertlerinde alyn ýüregara germewiniň deffektiniň plastikasy operasiýasyny üstünlikli amala aşyrdylar.

Operasiýa geçirilmezinden ozal, Germaniýa Federatiw Resbuplikasynyň Erlangen şäheriniň Fridrih Aleksandr kadiohirurgiýa uniwersitet klinikasynyň ýolbaşçysy, professory Mihael Weýand ýerli hünärmenler bilen sanly lukmançylygyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, wideoaragatnaşyga çykmak arkaly tejribe alyşdylar hem-de bejerginiň, operasiýadan soňky ilkinji günleriniň we ýakyn geljek döwrüniň tertibini ara alyp maslahatlaşdylar.
Lukmanlaryň we çaganyň ejesiniň aýtmagyna görä, çaganyň ýagdaýy kanagatlanarly, operasiýadan soňky dikeldiş işleri meýilnama laýyklykda alnyp barylýar. Çaga reanimasiýa bölüminden adaty ýatymlaýyn bejergi otagyna geçirildi. Geljekde çaga merkeziň we degişli saglyk öýüniň maşgala hem-de kardiolog lukmanynyň gözegçiliginde bolup, gatnaw şertlerinde dikeldiş bejergilerini alar we nobatdaky barlaglardan geçmegi bilen geljekde sagdyn çagalaryň toparyna kesgitlener.
Ýatlap geçsek, hormatly Prezidentimiz Çagalary goramagyň halkara gününde Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň çagalaryň ösüşi we irki dikeldiş bölümine, logoped lukmanyň iş otagyna, kardiohirurgiýa otagyna baryp gördi. Ol ýerlerde çagalar, olaryň ejeleri bilen gürrüňdeş bolup, hal-ýagdaýlary, bejerişiň berýän netijeleri barada gyzyklandy. Şol gezek milli Liderimiz saglygy goraýyş ulgamynyň degişli ýolbaşçylaryna tabşyryklary berdi. Bu tabşyryklar üstünlikli ýerine ýetirildi.
Belläp geçsek, bu operasiýa Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň mümkinçiliklerinden peýdalanylyp geçirildi. Milli Liderimiziň tagallalary bilen döredilen bu gazna kömege mätäçlere goldaw bermäge hemişe taýýardyr. Ýakynda dogabitdi ýürek kemisligi bolan çagajyk Amanow Muhammedala geçirilen üstünlikli operasiýa hem biziň bu aýdanlarymyzy doly tassyklaýar.