Göreçleriň ululygy akyla täsir edýär

Göreçleriň ululygy akyla täsir edýär

Jorjiýanyň Tehnologik institutynyň bilermenleri göreçleriň ululygy bilen akylyň arasynda arabaglanyşygyň bardygyny ýüze çykardylar. Bu barada «Cognition» žurnalynda çap edilen ylmy makalada maglumat berilýär.

Alymlaryň pikiriçe, göreçler näçe uly bolsa, adamyň akyly hem şonça ýokary bolýar. Munuň şeýledigini subut etmek üçin gözegçilik geçirilip, oňa 18 ýaşdan 35 ýaşa çenli adamlaryň 500-si gatnaşdy. Synaga gatnaşýanlar ýatkeşlik, pikirlenme we üns boýunça test tabşyrdylar.
Görnüşi ýaly, göreçleriniň  ölçegi bolmalysyndan has uly bolan adamlar göreji kiçilerden ýokary netijeler görkezdi. Alymlar şeýle adamlarda beýniniň akyla we ýatkeşlige jogap berýän böleginiň işjeňliginiň ýokary bolýandygyny aýdýarlar. Şunlukda, göreçleriň ölçeginiň diňe bir gowşaklykdan we howsalalylykdan habar bermän, eýsem, akyldaky indiwidual aýratynlyklara hem şaýatlyk edýändigi anyklanyldy.