LG iň soňky smartfonuny çykardy

LG iň soňky smartfonuny çykardy

LG kompaniýasy aprel aýynyň başynda smartfon öndürmegi bes edýändigini habar beripdi, ýöne häzire çenli täze modeller konweýerden çykmagyny dowam etdirdi. Emma şu günden, 31-nji maýdan başlap, kompaniýa smartfon we planşet önümçiligini doly derejede bes edýär diýip, RIA Nowosti habar berýär.

LG-niň taryhynda hoşlaşyk smartfonlary erkin satuwa çykmadyk Velvet 2 Pro we LG Rollable boldy. Çykarylan birnäçe müň modeli kompaniýa Günorta Koreýadaky işgärleriniň arasynda satýar.
Wýetnamyň Haýfon şäherindäki LG zawody kompaniýanyň smartfon önümçiligi boýunça esasy merkezi bolupdy. Indi onuň meýdançasy durmuş enjamlaryny çykarmak üçin ulanylýar, “smartfon” konweýerlerinden galan işçiler iýul aýynyň ahyryna çenli täze wezipeleri ýerine ýetirmäge belleniler.
Zawod 2015-nji ýylda işläp başlamak bilen, smartfonlardan başga-da telewizor we durmuş enjamlaryny çykardy. Bu ýerde bölünip aýrylan kompaniýalar LG Innotek bilen LG Display, degişlilikde, kamera modullaryny we displeýlerini öndürýärler.
LG Electronics iň uly durmuş enjamlaryny öndüriji bolmagy göz öňünde tutýar. Şu maliýe ýylynyň birinji çärýeginde ol esasy garşydaşy bolan Whirpool-dan geçdi. Hünärmenleriň pikiriçe, şeýle ýagdaý iň bolmanda ýylyň ahyryna çenli saklanar.