Türkmenistan Tatarystan bilen özara söwda dolanyşygyny artdyrar

Türkmenistan Tatarystan bilen özara söwda dolanyşygyny artdyrar

2020-nji ýylda Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 107 million ABŞ dollaryna barabar boldy. Tatarystan, esasan, gury ýer ulaglary, rezin we tehniki enjamlary eksport etdi. Türkmenistan Tatarystan Respublikasyna esasan plastmassa we plastmassa önümlerini hem-de gök önümlerini eksport etdi. Bu barada Tatarystanyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Aşgabada amala aşyran iş saparynyň çäginde türkmen tarapy bilen geçirilen gepleşiklerde aýdyldy. Bu barada Tatarystanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär.

Gepleşikleriň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow ikitaraplaýyn söwda dolanyşygyny ýokarlandyrmagy ylalaşdylar.
Duşuşygyň dowamynda, Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň “KAMAZ” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmek isleýändigini belläp geçdi. Tatarystanyň Prezidenti hem öz gezeginde “KAMAZ” kompaniýasynyň dürli ugurlarda hyzmatdaşlygyň, şol sanda elektrik awtobuslar boýunça ýol kartasyny taýýarlandygyny beýan etdi.
Şeýle hem, Türkmenistanyň Prezidenti maglumat tehnologiýalary pudagynda Tatarystan bilen hyzmatdaşlygyň meselelerine ünsi çekdi.

“Geljek hepde biz akylly şäheriň (smart city) düýbüni tutarys. Biz administratiw dolandyryş, hyzmatlar, ýaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlary we ş.m ugurlarda sanlaşdyrmak boýunça siziň toplan tejribäňiz bilen gyzyklanýarys"diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow duşuşygyň dowamynda belledi.

Habarda bellenilişi ýaly, Minnihanow Tatarystanyň Türkmenistan bilen ähli ugurlarda hyzmatdaşlygyny dowam etdirmäge taýýardygyny mälim etdi.