Aşgabatda awtoulaglaryň hereketine çäklendirmeler boýunça täze maglumat

Aşgabatda awtoulaglaryň hereketine çäklendirmeler boýunça täze maglumat

Tmcars.info-nyň alan maglumatlaryna görä, Aşgabatda ulaglaryň hereketiniň çäklendirmesine girizilen täzelige laýyklykda, irden sagat 07:00-09:00 aralygynda hem-de agşam sagat 17:00-21:00 aralygynda ulaglaryň hereketine rugsat berilýär.

Öň habar berşimiz ýaly, Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň başlangyjy esasynda Aşgabatda ekologik abadançylyga ýardam berýän awtoulagsyz günler geçirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, 2021-nji ýylyň 10 — 25-nji maýy günlerinde paýtagtymyzda hereket edýän şäheriçi awtobuslardan we ýeňil taksi awtoulaglaryndan, şeýle hem ilata hyzmat edýän beýleki jemgyýetçilik awtoulaglaryndan başga ulaglaryň hereketi çäklendirildi.