Türkmenistana koronawirusa garşy "CoronaVac" hytaý sanjymy getirildi

Türkmenistana koronawirusa garşy "CoronaVac" hytaý sanjymy getirildi

Hytaýyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen “COVID-19-a” garşy "CoronaVac" sanjymynyň uly tapgyry Türkmenistana gelip gowuşdy. Dünýäniň birnäçe ýurdunda geçirilen kliniki synaglaryň netijesinde bu sanjym özüniň ýokary netijeliligini we howpsuzlygyny subut etdi.

Hytaýda öndürilen we ýurdumyza gowşurylan sanjymlar Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we epidemiologiýa gullugynyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezinde, şeýle hem zerur şertler döredilen Aşgabat we welaýat Arassaçylyk we epidemiologiki gulluklarynda saklanýar.

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly ilatyň immun ýagdaýyny durnuklaşdyrmak maksady bilen, ýurdumyz eýýäm "Sputnik V" we "EpiWakCorona" rus sanjymlaryny, şeýle hem Hytaý Halk Respublikasyndan "BIOwak" sanjymlaryny aldy.

Ýurdumyza getirilen sanjymlaryň hemmesi Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň we ÝUNISEF-iň maslahatlaryna laýyklykda, "sowuk zynjyr" usulynda sanjym ammarlarynda saklanýar.

COVID-19-a garşy ýeterlik mukdarda sanjymlaryň alynmagy bilen baglanyşykly, ýokuşma howpy ýokary bolan toparlara sanjymlar başlandy.