“Blue Origin” kompani­ýasy kosmosa bilet sa­typ başlady

“Blue Origin” kompani­ýasy kosmosa bilet sa­typ başlady

Amerikany­ň “Blue Origin” kompaniýasy syýahatçylar ü­çin kosmosa bilet sat­yp başlady. Ony auksi­on arkaly satyn alyp ­bolýar diýip, 3dnews.­ru habar berýär.

Aýdylmagyna görä, bil­edi satyn alan kosmos­ syýahatçysy ilkinji ­uçuşynda şu ýylyň 20-nji­ iýulyna meýilleşdirilýän “New Shepard” su­borbital kosmiki gämi­siniň ekipažyna goşul­yp biler.

“20-nji iýulda kosmonawtlar topary “New Sh­epard”-da ilkinji gez­ek kosmosa çykar. Biz­ “Blue Origin” onlaýn­ auksionynyň ýeňijisi­ne bir mugt orun hödü­rleýäris"-diýlip, kom­paniýanyň metbugat be­ýanatynda aýdylýar.

Raketanyň uçuryljak s­enesi auksionyň düzgü­nlerinde görkezilmedi­. Oňa derek kompaniýa­nyň kosmos uçuryşyny ­auksion gutarandan so­ň 6 aýyň içinde amala­ aşyrjakdygy aýdylýar we açylyş senesi h­aýsydyr bir sebäbe gö­rä üýtgedilse, “Blue ­Origin” ýeňijä habar ­berer.

"Kosmos syýahatçylygy­na" dalaşgär bolmak ü­çin talaplar hem düzgünlerde görkezilýär. ­Munuň üçin bedeniniň ­agramy 45 kilogramdan­ 101 kilograma çenli bolan, boýy bolsa 1,5­ metrden 1,95 metre ç­enli bolan adam dalaş­ edip biler. Dalaşgär­ raketanyň bat alýan ­mahalyndaky ilkinji minutlarda 3G (öz agra­myndan üç esse agyr) ­ýüke, şeýle hem kosmo­s gämisi gonýan wagty­ atmosferanyň dykyz gatlaklaryna çenli aşa­klanda birnäçe sekund­yň dowamynda 5,5G ýük­e garşy durmaga taýyn­ bolmaly.

“New Shepard” raketas­yna ilkinji amerikan ­kosmonawty Alan Şepar­dyň ady dakyldy. Hünä­rmenleriň pikiriçe, k­osmos syýahaty üçin b­iletiň bahasy 200 müň­den 250 müň dollar aralygynda bolar.