Tramp gaýtadan ABŞ-nyň Prezidenti bolmak isleýär

Tramp gaýtadan ABŞ-nyň Prezidenti bolmak isleýär

ABŞ-nyň öňki Prezidenti Donald Tramp 2024-nji ýylda geçiriljek indiki saýlawlarda prezidentlige täzeden saýlanmak ugrunda dalaş etjekdigini aýtdy. Bu barada Sputnik gullugy habar berdi.

"Men geljekde geçiriljek prezident saýlawlaryna çynlakaý çemeleşýärin. Gaty çynlakaý"-diýip, ABŞ-nyň öňki Prezidenti "Fox News-e" beren interwýusynda aýtdy.

Tramp kanuny nukdaýnazardan "Men entek bu barada durup geçmek islemeýärin", sebäbi täze saýlawlara çenli heniz wagt kän diýip düşündirdi. Şol bir wagtyň özünde, ozalky Prezident özüniň öňküsi ýaly ýokary goldawa eýedigine ynanýar, sebäbi soňky saýlawlaryň netijesi 75 milliondan gowrak raýatyň Trampa ses berendigini görkezdi. Ol saýlawlardan bäri bu görkeziji hasam artdy diýip hasaplaýar.
Şeýle hem, Tramp özüniň beýleki ýurtlaryň prezidentleri bilen gowy dil tapyşandygyny belleýär.