Joan Rouling çagalar üçin täze kitabyny çykarar

Joan Rouling çagalar üçin täze kitabyny çykarar

Iňlis ýazyjysy Joan Rouling 2021-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda «Roždestwo jojugy» atly çagalar üçin niýetlenen täze kitabyny çykarar. Bu barada ol öz saýtynda habar berdi diýip, moika78.ru belleýär.

«Roždestwo jojugy» bir çagajygyň öz oýunjagyna bolan söýgüsi baradaky eserdir. Onda oglanjygyň oýunjagy tapmak üçin uzak aralyklara gidýändigi beýan edilýär.

«Bu Roulingiň mundan öňki işleri bilen baglanyşykly bolmadyk aýratyn eser. Ol sekiz ýaşdan uly çagalar üçin niýetlenýär» – diýlip, habarda aýdylýar.

Sýužete görä, eseriň gahrymany Jek hemişe ýanyndan aýyrman ýören oýunjagyny – jojugyny diýseň eý görýär. Ýöne Roždestwonyň öň ýanynda oýunjak ýitirim bolýar. Jek iň gowy dostuny halas etmek üçin jadyly syýahata başlar.
Neşir iňlis dilinde çykar we 20-den gowrak dile terjime ediler. 
Joan Rouling 500 milliondan gowrak nusgada satylan hem-de 80 dile terjime edilen Harri Potter baradaky kitaplar tapgyry bilen dünýä meşhurlygyny gazandy.