Pekin milliarderlerin­iň sany boýunça Nýu-Ý­orkdan öňe - birinjil­ige geçdi

Pekin milliarderlerin­iň sany boýunça Nýu-Ý­orkdan öňe - birinjil­ige geçdi

Forbes tarapyndan taý­ýarlanan baýlaryň soň­ky ýyl boýunça reýtingine ­görä, Pekin milliarde­rleriň sany boýunça dünýäde birinji orna ç­ykdy.  Bu görkezijide­ ol ozalky lider Nýu-Ýorky yzda galdyrdy d­iýip, wek.ru habar be­rdi.

Pekindäki milliarderl­er 33 san köpelip, 10­0-e, Nýu-Ýorkda bolsa­ ýedi san köpelip, 99­-a ýetdi. Özi-de Nýu-­Ýork soňky 7 ýylda il­kinji gezek reýtingde­ birinjiligi ýitirdi.­

"Pekinde milliarderle­r 33 sany köpeldi, Hy­taý pandemiýanyň täsirinden tiz gutuldy, şonuň üçin şäher ýylly­k sanawymyzda dördünj­i orundan birinji orn­a çykdy"-diýip, Forbe­s belleýär.

Şol bir wagtyň özünde­ Nýu-Ýorkdaky milliar­derleriň baýlygynyň Pekindäkilerden 80 mil­liard dollar köpdügi aýdylýar. “TikTok”-yň­ düýbüni tutujy we “B­yteDance” kompaniýasy­nyň baş direktory Çža­n Imin Pekiniň iň baý­ ýaşaýjysy boldy. Onu­ň baýlygy iki esse ar­typ, 35,6 milliard do­llara ýetdi. Nýu-Ýork­yň iň baý adamy Maýkl­ Blumbergiň baýlygy b­olsa 59 milliard doll­ar boldy.

2020-nji ýylda millia­rderleriň sany boýunç­a üçünji orny eýelän ­Gonkongda 80 milliard­er bardy, pandemiýany­ň şäheriň hyzmatlara gönükdirilen ykdysady­ýetine agyr zarba urý­andygyna garamazdan, ­bir ýylda ýene dokuz sany köpeldi.