Ýer üçin howply asteroidleriň sanawy täzelendi

Ýer üçin howply asteroidleriň sanawy täzelendi

Alymlar howply asteroidleriň sanawyny täzelediler. Meşhur «Apofis» asteroidi sanawdan resmi taýdan aýryldy. Şeýle hem onuň 2068-nji ýylda ýa-da ýakyn 100 ýylda Ýer bilen çaknyşmajakdygy anyklanyldy diýip, pcnews.ru habar berdi.

«Apofis» asteroidi 2004-nji ýylda tapyldy.  Alymlar asteroidiň 2029-njy ýylda Ýere şeýle bir ýakyn geljekdigini, hatda planeta bilen çaknyşyp hem biljekdigini hasapladylar. Ondan biraz soň bolsa bu çaklama inkär edildi. Alymlar «Apofisiň» 2036 we 2068-nji ýyllarda Ýere ýakynlaşmagyna garaşýardylar.
«Apofis» ýaňy-ýakynda Ýeriň deňinden uçup geçdi (ýöne ýeterlik ýakyn däl). Şonda alymlar bu asman jisimini gowy synlamagy başardylar. Netijede, «Apofisiň» traýektoriýasy 2068-nji ýylda we iň bolmanda, ýakyn 100 ýylda Ýer bilen çaknyşmaga ýol bermez diýen netijä geldiler. Netijede, asteroid zyýansyz diýlip ykrar edildi.