Kwars tozanlary sebäpli Türkiýäniň käbir kenarlary saglyk üçin howply

Kwars tozanlary sebäpli Türkiýäniň käbir kenarlary saglyk üçin howply

Türkiýä dynç almaga gelýän syýahatçylara ýerli dynç alyş ýerleriniň käbir kenarlarynyň saglyk üçin howpludygy duýdurylyp başlandy. Bellemeklerine görä, ol ýerlerde kwars tozany bar diýip, discover24.ru belleýär.

Ýerli KHBS köp myhmanhanalaryň kenarýaka ýerlerine has gözel görnüş bermek üçin, ol ýerlere kwars tozanyny sepip başlandygyny habar berýärler. Netijede, çäge “ak” bolýar, bu hem Maldiw kenarýakalarynyň keşbini döretmäge we täze syýahatçylary özüne çekmäge kömek edýär. Ýöne şeýle hereketler daşky gurşawa we organizmiň saglygyna zyýan ýetirip bilýär.
Lukmanlaryň bellemegine görä, kwars tozanyndan köp wagtlap dem alsaň, demgysma keselinden ejir çekýän adamlar howply güýçlenmeleri başdan geçirip bilerler. Sagdyn syýahatçylarda bolsa dürli öýken keselleri döräp biler.
Mugla welaýatynyň daşky gurşaw edarasy eýýäm birnäçe barlaglary geçirdi we şonuň esasynda myhmanhanalara jerime salyndy. Häzirki wagtda Bodrum kenarýakalarynyň 40%-i kwars çägesi bilen örtülendir diýip, HBS habar berýär.