Hökümetara türkmen-saud toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Hökümetara türkmen-saud toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-saud toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Bellenilişi ýaly, bu resminama Türkmenistan bilen Saud Arabystany Patyşalygynyň arasynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen kabul edildi.