Android programmalaryndaky käbir näsazlyklary düzetmegiň ýoly maslahat berildi

Android programmalaryndaky käbir näsazlyklary düzetmegiň ýoly maslahat berildi

Dünýädäki Android ulanyjylary programmalaryň sebäpsiz awtomatiki ýagdaýda ýapylmagyndan arz edip başladylar. Mesele köpçü­likleýin häsiýete eýe­ boldy.

Google-yň hünärmenler­i bu meseläni ulgamd­aky WebView programmasynyň düzüminiň täzelenmeginde diýip ha­saplaýarlar. Hünärmen­ler Android-de programmalaryň ýapylmagyna ­sebäp bolýan komponen­tleri täzelemekdäki näsazlygy düzedendikle­rini habar berdiler. ­Munuň üçin Google Pla­y-den Android System WebView-iň we Chrome-­yň täze wersiýalaryny­ ýüklemeli.
Şuňa meňzeş meselä du­çar bolsaňyz, ony düz­etmegiň aňsat usuly b­ar. Munuň üçin "Nastr­oýki" → "Priloženiýal­ar" bölümine girip, ü­ç nokatly menýudan ul­gam priloženiýalaryny­ görkezmek amalyny ýe­rine ýetiriň. Gözlegd­en Android System Web­View tapyp, «täzelenm­äni pozmak» düwmesine­ basyň.
Käbir ulanyjylarda We­bView täzelenmesini a­ýyrmak üçin düwme bol­man ýa-da ol kömek et­män biler.
Bu ýagdaýda, Chrome b­rauzeri aýryp, täzede­n gurnap bilersiňiz.
The Verge, Google-yň ­bu meseläni çözmek üç­in eýýäm işleýändigin­i habar berdi. Onuň n­äçe wagt aljagy entek­ belli däl.
Internetdäki şikaýatl­ara görä, mesele köpl­enç halatda Gmail programmasynda, ykjam oý­unlarda we internet b­irikmesi bolan beýlek­i programmalarda döre­ýär. Şeýle hem bellen­ilişine görä, meselel­er smartfonyň modelin­e, Android wersiýasyn­a we beýleki ölçegler­ine garamazdan ýüze ç­ykýar.