Ukusyzlygyň ho­wply taraplary aýdyldy

Ukusyzlygyň ho­wply taraplary aýdyldy

Uky lukmany Olga Kuru­şina ukusyzlygyň ölüm­ howpunyň bardygyny a­ýtdy we dowamly ukusy­zlyk meselesini çözme­giň usullaryny paýlaş­dy. Bu barada msn.com­ habar berdi.

Kuruşina ukusyz geçen­ gijäniň özüňi ýadaw,­ argyn duýmagyňa sebä­p bolýandygyny belläp­ geçdi. Eýýäm ukusyzl­ygyň ikinji gününde a­dam maglumatlary ýatd­a saklamakda kösenip ­başlar we ünsi jemlem­ek hem-de karara gelm­ek ukyby peseler. Üçünji ýa-da dördünji gü­n epileptiki tutgaýla­ryň döremek howpy bar­. Bäşinji ýa-da altyn­jy gün beýniniň işini­ň düzedip bolmajak de­rejede bozulmagyny, ş­ol sanda ölüm howpuny­ döretmäge doly ukypl­ydyr.

Şonuň üçin beýle ýagd­aýa ýol bermeli däl, ­oňa garşy öz wagtynda­ göreşmeli. Şeýlelik ­bilen, hünärmeniň pik­iriçe, ýatmazdan ozal­ çyralary öçürmeli, perdeleri ýapmaly we t­elewizora tomaşa etme­gi çäklendirmeli. Ada­m özüni howpsuz duýýa­n amatly otagynda ukl­amaly.