Gresiýa aprel aýynda syýahatçylyk möwsümini açmagy meýilleşdirýär

Gresiýa aprel aýynda syýahatçylyk möwsümini açmagy meýilleşdirýär

Gresiýanyň häkimiýeti Ýewropa Bileleşigi tarapyndan ýeterlik goldaw ýa-da tassyklama bolmasa-da, täze syýahatçylyk möwsümini açmaga taýýarlanýar. Bu barada Euronews habar berýär.

Dürli ýerlerden gelýän myhmanlar ýuwaş-ýuwaşdan we bölekleýin kabul ediler. Aprel aýynda ilatyna işjeň sanjym edilýän Beýik Britaniýanyň, Ysraýylyň we Ýewropa Bileleşiginiň beýleki ýurtlarynyň ýaşaýjylarynyň dynç almak üçin Gresiýa gelmegine garaşylýar. 14-nji maýdan başlap, sanaw ýene-de uzaldylyp biler.

"Ýurda gelmezinden öň COVID-19-a garşy sanjym alan bolsa, ýa antikorlary bar bolsa (ýagny hassanyň tassyklanan statusy we degişli derňewi bilen şahadatnamasy), ýa-da olaryň PZR synaglary otrisatel netije berse, onda syýahatçylar Gresiýa girip bilerler"-diýip, Gresiýanyň syýahatçylyk ministri Haris Teoharis aýtdy.

Serhetde PZR synaglary bölekleýin geçirilip bilner. Dynç alýanlar sanitariýa kadalaryna we düzgünlerine, şol sanda örtük ​​düzgünine, şeýle hem sosial aradaşlyga boýun bolmaly bolar.
Gresiýanyň çäginde kesel ýüze çykan halatynda, daşary ýurtly syýahatçylar hassahana ýerleşdiriler we bejergi alarlar.