BSGG: COVID-a garşy sanjymdan ýekeje adam hem pida bolmady

BSGG: COVID-a garşy sanjymdan ýekeje adam hem pida bolmady

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň hünärmenleri COVID-a garşy sanjym üçin tassyklanan dermanlaryň hemmesiniň howpsuzdygyny we dünýäde sanjymyň girizilmegi sebäpli ýekeje-de ölümi hasaba almandyklaryny öňe sürýärler. Bu barada BSGG-niň beýanatynda aýdylýar diýip, cursorinfo.co.il habar berýär.

Gurama howsala düşmegiň esassyzdygyny göz öňünde tutup, birnäçe Ýewropa ýurtlarynda AstraZeneca dermanynyň sanjymynyň togtadylmagyna nägilelik bildirdi.
Häzirki wagtda ÝB ýurtlarynyň ençemesi sanjymyň tromblara (gan damarlarynda emele gelýän goýy, uýan gan - Red.) täsirini barlaýar, sebäbi köp adamyň sanjymdan soň şeýle meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy aýdylýar. Gurama waksina ulanylyşy baradaky hasabaty gözden geçirip we öwrenip başlady, şeýle hem gelen kararyny ýakyn wagtda yglan etjekdigini, ýöne sanjymlaryň hökmany suratda dowam etmelidigini aýtdy.