Türkmenistanyň Prezidenti täze wise-premýeriň wezipe borçlaryny tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti täze wise-premýeriň wezipe borçlaryny tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarynyň wezipe borçlaryny, garamagyndaky bölüm hakyndaky Düzgünnamany we işgärleriniň wezipe borçlaryny tassyklamak barada» Karara gol çekdi.

Bu resminama «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarynyň wezipesini girizmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 11-nji fewralynda çykaran Kararyny ýerine ýetirmek, şeýle hem Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen kabul edildi.