Türkiýede dynç alýanlara deňizde suwa düşmezlik maslahat berilýär

Türkiýede dynç alýanlara deňizde suwa düşmezlik maslahat berilýär

Türkiýäniň Antalýa we Mugla şäherindäki syýahatçylara ýakyn wagtda deňizde suwa düşmekden ýüz öwürmek maslahat berilýär. Bu howa şertleriniň ýaramazlaşmagy bilen baglanyşyklydyr diýip, TRTHaber agentligine salgylanyp, news.day.az ýetirýär.

Neşiriň bellemegine görä, durnukly maýyl howadan soň dynç alyş ýerlerinde tupan duýduryşy yglan edildi. Sinoptikleriň çaklamasy boýunça, sebitlerde günbatar we günorta-günbatar ugurlardan güýçli ýeliň öwüsmegine garaşylýar – deslapky maglumatlara görä, howa akymynyň tizligi sagatda 55-den 88 kilometre çenli bolup biler. Ýagşyň ýagmagy hem ähtimal. 
Häzirki wagtda bu ýerlerde howanyň temperaturasynyň 18 gradus ýylydygy, suwuň temperaturasynyň +17 gradusdygy bellidir.
Ýerli ýaşaýjylar we dynç alýanlar seresaply bolmaga, suw howdanlarynda gezelenç etmekden we deňizde ýüzmekden saklanmaga çagyrylýar.
Ýatlap geçsek, geçen ýylyň oktýabr aýynda hem şeýle ýagdaý ýüze çykdy. Antalýa şäherinde güýçli tupan bolup, buz bilen güýçli ýagyş ýagdy. Bu wakanyň pidalary hem boldy.