Türkmenistan «JCB» britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyny berkidýär

Türkmenistan «JCB» britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyny berkidýär

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hem-de Beýik Britaniýanyň «JCB Sales Limited» kompaniýasy Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekdiler.

Gol çekmek çäresi 12-nji martda Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde geçirildi.
Resminama laýyklykda, TSTB-niň bu kompaniýanyň önümlerini satyn almaga, «JCB Sales Limited» kompaniýasynyň bolsa önümleriň tehniki görkezijilerini emele getirmek, şeýle hem umumy netijeliligi ýokarlandyrmak, harajatlary azaltmak, öndürijiligi giňeltmek üçin iň täze elýeterli tehnologiýalar boýunça maglumatlary bermek babatynda birleşme bilen bilelikde işlemäge gyzyklanma bildirýändigi beýan edildi.
Bu Ähtnamanyň iki tarapyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine itergi berjekdigine ynam bildirildi.