"Roskaçestwo" agyz-burun ört­üklerini barlagdan ge­çirdi

"Roskaçestwo" agyz-burun ört­üklerini barlagdan ge­çirdi

"Roskaçestwo" agyz-burun örtüklerini barlagdan geçirdi we ähli nusgala­ryň hökmany howpsuzly­k talaplaryna laýyk g­elýändigini, düzümind­e himiki maddalaryň ý­okdugyny anyklady. Bu­ barada guramanyň hab­arynda aýdylýar.

"Roskaçestwo" Federal­ lukmançylyk we biolo­giýa gullugy (Russiýa­nyň FMBA-sy) bilen bi­lelikde bölekleýin satuwda bolup biljek ör­tükleriň esasy görnüş­lerini: lukmançylyk ö­rtüklerini, agyz-burun örtük­lerini (bir gezek we köp gezek ulanylýan) ­we şahsy gorag enjaml­aryny (FFP2 respirato­rlaryny) barlagdan ge­çirdi. Örtükler jemi ­14 haryt nyşanyna deg­işli bolup, olaryň 9 sanysy Russiýada, bäşis­i Hytaýda öndürilýär.

"Synag edilen örtükle­riň hemmesi hökmany howpsuzlyk talaplaryna­ laýyk gelýär, düzümi­nde formaldegid, aset­on, metanol we beýlek­i himiki maddalar ýok­ we olar derini gyjyndyrmaýar. Bu bolsa örtügi dakynanyňyzda zäherli­ elementlerden dem almajakdygyňyzy we örtü­kleriň howpsuzdygyny aňladýar" - diýlip, habarda aýdylýar.