TmCars: Halkara zenanlar güni bilen gutlaýarys!

TmCars: Halkara zenanlar güni bilen gutlaýarys!

Mähriban eneleri, hormatly gelin-gyzlary Ýer ýüzüni läle-reýhana büreýän bahar paslynyň ilkinji günlerinde ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Halkymyz zenan mertebesine hemişe uly gadyr goýýar. Dünýäniň iň gözel, gymmatbaha hem-de ýakymly-gowy zatlaryny zenana deňeýär. ‘’Enäni begendirmek - dünýäni begendirmek’’ diýip düşünýär. Olary sylamak, hormatlamak iň haýyrly amallar hökmünde ýatlanylýar. Eneler - halkymyzyň beýik terbiýe mekdebiniň ussatlary, gelin-gyzlarymyz bolsa ýüreklere ylham hem-de joşgun paýlaýan nepis el hünärleriniň eýeleridir. Olar sungat, döredijilik hem-de hünär kämilliklerini durmuşyň bagtyýarlygyna öwrüp, maşgala ojagynda azgybirligiň berkemegine, rysgal-bereketiň giňelmegine uly goşant goşýarlar. Döwrümizde, döwletimizde hem-de jemgyýetimizde zenanlara goýulýan hormat-sarpa bimöçberdir. 
TmCars mähriban eneleri, hormatly gelin-gyzlary Halkara zenanlar güni bilen ýene bir gezek tüýs ýürekden gutlaýar. Goý, Siziň durmuşyňyz, geljegiňiz-görjegiňiz bahar pasly ýaly hemişe owadan bolsun! Janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, maşgala ojagyňyza agzybirligiň höküm sürmegini, rysgal-döwleti we bagtyýarlygy arzuw edýäris! Hemişe we her bir işde şowlulyk hemraňyz bolsun, mähriban zenanlar! 
Hemişe biziň bilen boluň, çünki TmCars hemişe siziň üçin yhlas edýär!