Aýallaryň näme üçin erkeklerden has uzak ýaşaýandygy düşündirildi

Aýallaryň näme üçin erkeklerden has uzak ýaşaýandygy düşündirildi

Kanadadaky MakMaster uniwersitetiniň genetik alymlary aýallaryň ortaça hasap bilen erkeklerden has uzak ýaşamagynyň sebäbini düşündirdiler. Şeýle hem, olar erkekleriň dürli fiziki we akyl keselleri bilen has köp kesellegiç bolýandyklaryny öwrendiler. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Görnüşi ýaly, munuň sebäbi jynsy seçginiň we ewolýusiýanyň negatiw pleiotrop täsirleri bilen ýüze çykýar diýip, Journal of Molecular Evolution ýazýar. Şol bir wagtyň özünde, köp mukdarda mutasiýa we daşky gurşaw şertlerine haýal uýgunlaşmagyň hem möhüm däldigi anyklandy.
Munda gowşak immunitet hem rol oýnady. Hünärmenler zenanlaryň genomynyň erkek genomynyň zyýanly aýratynlyklaryna jogap hökmünde ösendigi sebäpli aýallaryň saglyk babatda kän bir gowşak däldigini (we has uzak ýaşaýandygyny) öňe sürýärler. Netijede, bu erkeklere garanyňda aýallarda has gowy immunitetiň ösmegine sebäp boldy.