“Ýewrowideniýe 2021” gysgaldylan formatda geçiriler

“Ýewrowideniýe 2021” gysgaldylan formatda geçiriler

“Ýewrowideniýe 2021”-iň oflaýn-formatda geçirilmegi meýilleşdirilýär, ýöne wekiliýetleriň düzümi we žurnalistleriň sany azaldylar, oňa köpçüligiň gatnaşyp-gatnaşmajakdygy barada entek karara gelinmedi. Bu barada RIA Nowosti habar berdi.

"Fewral aýynda" Ýewrowideniýe" aýdym-saz bäsleşiginiň "adaty "görnüşiniň häzirki şertlerde bolup bilmejekdigi mälim edildi... Dünýädäniň 65-nji uly janly aýdym-saz bäsleşigi "B" ssenariýa esasynda - berk saglygy goraýyş we howpsuzlyk çäreleri, sosial aralygy saklamak bilen, gysgaldylan, ýöne çylşyrymly görnüşde geçirilip biler. Bu karar ýakynda "Ýewrowideniýäniň" referens-topary, çäräniň dolandyryş edarasy we Ýewropa ýaýlym bileleşiginiň ýerine ýetiriji geňeşi tarapyndan tassyklandy"-diýlip, bäsleşigiň resmi web sahypasynda çap edilen beýanda aýdylýar.

Saýlanan ssenariýanyň çäginde wekiliýetleriň hersine gatnaşyjylaryň sanynyň öňküsinden azaljakdygy kesgitlenildi. Çärä gatnaşýan žurnalistleriň sany 500 adam bilen çäklener we ýene müň žurnalist bäsleşigi ýörite metbugat-merkezinde beýan edip biler.
Bäsleşige köpçüligiň gatnaşyp-gatnaşmajakdygy baradaky karar birneme soňrak kabul ediler, sebäbi çäräni guraýjylar ýagdaýlaryň üýtgäp biljekdigini hem inkär etmeýärler.