Smartfonlaryň kamerasynyň gizlin funksiýasy aýdyldy

Smartfonlaryň kamerasynyň gizlin funksiýasy aýdyldy

Praým” neşirinde "Telecom daily" kompaniýasynyň maglumat-seljeriş gullugynyň müdiri Dprimeenis Kuskow bilen söhbetdeşlik çap edildi, onda smartfonlaryň kameralarynyň gizlin funksiýasy hakynda agzalyp geçildi.

Gürrüň käbir smartfonlarda oturdylan Time of flight datçigi hakda barýar. Ol hatda garaňky otagda-da infragyzyl şöhlelenmäni ulanyp, giňişligi ölçemäge mümkinçilik berýär. Şeýlelikde, ulanyjy obýekte çenli has takyk aralygy anyklap biler. Mundan başga-da, ýüz tanamak we beýleki funksiýalar üçin hem bu datçik zerurdyr.

“Tehnologiýanyň nukdaýnazaryndan Tof datçikleri gysga infragyzyl yşyk signalyny çykarýar, kamera bolsa onuň uçuş wagtyny hasaba alýar. Tof-kameralary wideo kamera arkaly görkezilen ýerdäki aralygy bir suratda ölçäp bilýär we munuň özi funksiýanyň esasy artykmaçlygydyr"-diýip, Kuskow nygtaýar.