Tailand syýahatçylyk zolaklaryndan koronawirus çäklendirmelerini aýyrmaga başlady

Tailand syýahatçylyk zolaklaryndan koronawirus çäklendirmelerini aýyrmaga başlady

Tailandyň hökümeti koronawirus ýagdaýynyň gowulaşýandygy sebäpli, çäklendirmeleri ýuwaş-ýuwaşdan aýryp başlady diýip, ýurduň syýahatçylyk edarasy habar berdi. Muny vedomosti.ru ýetirýär.

“Ýaşyl zolagyň (howpsuz) sany 35-den 54 welaýata çenli artdy. Oňa Lopburi, Çiangmaý, Çiangraý, Lampang, Phuket, Trang ýaly birnäçe welaýat girýär” – diýlip, habarda aýdylýar.

Bu ýerde barlar we restoranlar, dynç alyş ýerleri öňki iş düzgünlerine gaýdyp geldiler. Aýdym-saz we tans agşamlaryny geçirmäge rugsat berildi. Spa we massaž salonlary, fitnes merkezleri we boks otaglary çäkli myhman sany bilen işe başladylar. Sport zallarynda ýaryşlar ähli sanitar düzgünlerine laýyklykda geçirilip bilner. 
Tailandyň ykdysadyýeti eýýäm birnäçe wagt bäri halkara syýahatçylarynyň ýetmezçiliginden zyýan çekýär. 2020-nji ýylda ýurtda daşary ýurtlularyň girişi üçin berk düzgün hereket etdi, netijede pandemiýany saklamak başartdy, ýöne syýahatçylyk pudagynyň birnäçe kärhanalary batdy.
2021-nji ýylda Tailand 10 mln töweregi daşary ýurtly myhmany garşylamaga taýýar. Bir ýyl ozal ol ýere 6,7 mln daşary ýurtly syýahatçy bardy, bu 2019-njy ýyl bilen (40 mln) deňeşdirilende, ep-esli azdyr.