Ýagşylyk etmegiň saglyk üçin peýdalydygy anyklanyldy

Ýagşylyk etmegiň saglyk üçin peýdalydygy anyklanyldy

Kanadaly alymlar ýagşy amallar bilen adam saglygynyň arasyndaky baglanyşygy öwrenmek üçin ýörite synag geçirdiler. Onuň netijesinde, ýagşylyk adam bedeni üçin peýdaly bolup çykdy. Bu barada news.rambler.ru habar berdi.

Ylmy barlaga iki topara bölünen 24 töweregi mekdep okuwçysy gatnaşdy. Birinji topardaky ýetginjeklere iki aýlap kiçi okuwçylara kömek etmek tabşyryldy, ikinji topardakylar üçin bolsa munuň zerurlygy ýokdy. Netijede, başgalara ýagşylyk eden we ondan lezzet alýan gatnaşyjylaryň gan basyşynyň pesdigi anyklandy. Barlagçylaryň pikiriçe, bu netije gipertoniýa garşy gerdejikleriň (tabletkalaryň) täsiri bilen deň hasap edilýär.
Şeýle synagy kaliforniýaly alymlar hem geçirdiler. Onuň çäginde meýletinçilerden belli bir wagt aralygynda ýagşy işleri etmek haýyş edildi. Netijede, bu hereketleriň çişme prosesi bilen baglanyşykly leýkosit genleriniň işjeňliginiň peselmegine sebäp bolandygy ýüze çykdy.