Lukman ýeralmanyň howply tarapy hakynda aýtdy

Lukman ýeralmanyň howply tarapy hakynda aýtdy

Lukman Nuria Monfulleda ýeralmanyň howply tarapy hakynda belläp geçdi. Onuň aýtmagyna görä, bu gök önüm aşgazana ýaramaz täsir edip bilýär. Bu barada msn.com habar berýär.

Bu önümiň zyýany onuň düzüminiň aýratynlygy bilen baglanyşykly. Hususan-da, ýeralmada zäherli organiki birleşme hasaplanýan solaniniň bolmagy mümkin. Solanin ösümligi bakteriýalardan we käbir mör-möjeklerden goramak üçin zerurdyr. Onuň bedene düşmegi iýmitiň siňdirilmezligine, aşgazan agyrysyna we ýürek bulanmasyna sebäp bolup biler.
Şeýle hem lukman solaniniň zäherleýji täsirlerinden nädip gaça durmalydygyny düşündirdi.

"Saglyk bilen bagly şeýle meseleleriň öňüni almagyň iň gowy usuly - köne, bişmedik ýa-da tohumlap başlan ýeralmalary iýmezlikdir" -diýip, Monfulleda maslahat berýär.

Has gowy gorag üçin ýeralmanyň daşyny artyp ulanmaly. Eger-de içi ýeralmaly bir nahar ajy kaksa, ony iýmekden saklanmaly.