Irlandiýa karantini bozan syýahatçylary tussag etmegiň möhletini tassyklady

Irlandiýa karantini bozan syýahatçylary tussag etmegiň möhletini tassyklady

Irlandiýanyň hökümeti karantin düzgünlerini bozan syýahatçylary tussag etmegi göz öňünde tutýan kanunyň taslamasyny tassyklady diýip, “The Irish Times” gazetine salgylanyp, vedomosti.ru belleýär.

Resminamada syýahatçylara rugsatsyz myhmanhanadan çykandygy, ýaşaýjylaryň saglygyna ýa-da janyna howp salandygy, şeýle-de koronawirus üçin PZR-barlagyny geçirmekden boýun gaçyrandygy üçin jeza bermek göz öňünde tutulýar. 

“Bu hili jenaýat edenlere 4000 ýewro möçberinde jerime salmak ýa-da bir aý azatlykdan mahrum etmek göz öňünde tutulýar” – diýip, neşir ýazýar.

20 ýurtdan gelen düzgün bozujy syýahatçylara tussaghana düşmek howpy abanýar. Awstriýadan, Braziliýadan, BAE-den we Afrikanyň 17 ýurdundan gelýän syýahatçylar iki hepde öz hasabyna myhmanhanada geçirmeli bolarlar. Eger-de onunjy gün geçirilen analiz otrisatel netijäni görkezse, izolýasiýa möhleti azaldylyp bilner.
Karantin obýektlerine gözegçiligi üpjün etmek üçin Irlandiýanyň hökümeti polisiýa bilen aragatnaşyk saklajak hususy gorag firmalaryny hakyna tutmagy meýilleşdirýär.