Aýdym diňlemek we ýoga bilen meşgullanmak ömri uzaldýar

Aýdym diňlemek we ýoga bilen meşgullanmak ömri uzaldýar

Alymlar ýoga bilen meşgullanmagyň hem-de aýdym diňlemegiň ömrüň dowamlylygyna oňyn täsir edýändigini anykladylar. Bu barada rueconomics.ru habar berdi.

Hünärmenler Gonkongyň ýaşaýjylarynyň "Google"-da iň köp ýüzlenen soraglaryny seljerdiler. Çünki ol ýerde rekord derejedäki ömür dowamlylygy hasaba alyndy - ortaça 84,7 ýyl. Netijede, internetdäki ulanyjylar köplenç aýdym diňleýärler ýa-da ýoga derslerini gözleýärler.
Barlagçylar soňra bu endikleriň uzak ömür bilen nähili baglanyşygynyň bardygyny anykladylar. Olar aýdym-saz diňlemegiň ýakymly täsiriniň ömrüň uzalmagyna kömek edip biljekdigine göz ýetirdiler. Munuň üçin her gün yzygiderli 20 minut aýdym diňlemek ýeterlikdir diýip, Express ýazýar.

Şeýle hem, bäş ýyldan bäri ýoga bilen meşgullanýan 40 ýaşdan uly adamlaryň gan basyşynyň pesdigi anyklandy. Lukmanlaryň pikiriçe, bu meditasiýa amaly ýürek-damar keselleriniň ösüşini haýalladyp biler.