Haýsy berhizler saglyga has zyýanly hasaplanylýar?

Haýsy berhizler saglyga has zyýanly hasaplanylýar?

Berhiz lukmany Irina Pisarewa "RT" bilen geçirilen söhbetdeşlikde saglyga zyýan berip biljek berhizler barada belläp geçdi. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Hünärmeniň pikiriçe, belli bir berhize başlamazdan ozal barlagdan geçmeli, şeýle hem aşgazan-içege traktynda näsazlyklaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamaly. Aşgazan-içege ulgamynda kesel barka käbir berhizler saglyga ýaramaz täsir edip biler.
Pisarewa saglyga zyýanly berhizleriň hataryna günüň dowamynda şol bir önümiň ulanylmagy bilen häsiýetlendirilýän mono-berhizleri goşdy.

“Yzygiderli şol bir iýmiti iýeniňizde, beden zerur witaminleri we minerallary alyp bilmeýär. Bedeniň gowşap, immunitetiň peselmegi mümkin, adam keselläp biler we energiýasy az bolar"-diýip, Pisarewa belledi.

Smuzini öz içine alýan "detoks berhizlerine" gaty berilmeli däl. Beýle iýmit içege atrofiýasy howpuny döredýär. Sebäbi onuň düzümine garyşyk miweler we gök önümler girýär, onuň netijesinde, içege iýmit siňdirişe energiýa sarp etmegini bes edýär.
Şeýle hem çeşme habar häsiýetli maglumatlary lukmanyň görkezmesi bilen deň derejeli hasaplamaly däldigini, belli bir karara gelmezden ozal hökman hünärmen bilen maslahatlaşmalydygyny ýatladýar.