Meizu kompaniýasynyň ýolbaşçysy täzelendi

Meizu kompaniýasynyň ýolbaşçysy täzelendi

Hytaýyň Meizu smartfon öndürijisiniň baş direktory üýtgedildi. Ýakynda kompaniýa ähli işgärlerine kompaniýanyň täze baş direktory Huan Çžipan tarapyndan gol çekilen haty iberdi. Bu barada ixbt.com habar berýär.

Huan Çžipan – kompaniýanyň ozalky baş direktory Huan Çžanyň kiçi dogany. Kompaniýa lideriň çalşylmagy bilen bagly resmi bildiriş etmedi. “Gizmochina” neşiriniň belleýşi ýaly, Meizu şeýle etmek bilen häkimiýeti ele alyp, kompaniýanyň ösüşine özboluşly goşant goşmaga ukyply täze ýaş güýji gözleýär.
Çünki, soňky ýyllarda Meizu kyn döwürleri başdan geçirdi. 2019-njy ýylda Meizu-nyň işgärleriniň 30%-ini işden çykarandygy belli boldy. 2016-njy ýylda kompaniýanyň 2700-den gowrak ownuk söwda nokatlary bardy, 2019-njy ýyla çenli olaryň sany Hytaýyň her welaýatynda 5-6-a çenli azaldy. Käbir kynçylyklara garamazdan, kompaniýa hereket etmegini we geljek üçin meýilnamalary düzmegini dowam etdirýär.
Öň Meizu metbugat üçin bildiriş edip, onda kompaniýanyň smartfon biznesine degişli meýilnamalary barada gürrüň berdi. Öndüriji Meizu-nyň gymmat telefonlaryň bazarynda galmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Ýakyn wagtda Meizu 18 smartfonlar tapgyry hödürlenmeli we şeýle kadr üýtgeşmeleri hem brendiň geljekki ösüşine oňyn täsir etmeli.