Dünýäde nebitiň bir barreli 60 dollara çenli gymmatlady

Dünýäde nebitiň bir barreli 60 dollara çenli gymmatlady

«Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 2020-nji ýylyň 29-njy ýanwaryndan bäri ilkinji gezek 60 dollardan ýokary geçdi. Bu barada söwda maglumatlaryna salgylanyp, Sputnik gullugy habar berdi.

Söwdanyň başynda “Brentiň” bahasy 0,77% ýokarlanyp, bir barreli 60.01 dollara, "WTI-niň" bahasy bolsa 1,18% ýokarlanyp, bir barreli 57.53 dollara deň boldy.
Dünýädäki ykdysady ýagdaýyň durnuklaşmagy we dürli ýurtlar tarapyndan koronawirusa garşy sanjymlaryň ýuwaş-ýuwaşdan bellige alynmagy «gara altynyň» bahasynyň barha ýokarlanmagyna getirýär. Şeýle hem OPEK+ ýurtlarynyň nebit çykarmagy azaltmak baradaky şertnamalary ýerine ýetirmegi hem muňa çynlakaý goldaw berýär. Ýeri gelende bellesek, şertnamanyň şertleri fewral aýynda berjaý edilip başlandy, oňa laýyklykda, käbir ýurtlar önümçiligi hasam azaltdylar.