Koronawirusyň täze ýaýraýyş faktorlary ýüze çykaryldy

Koronawirusyň täze ýaýraýyş faktorlary ýüze çykaryldy

Nikosiýa uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebiniň alymlary koronawirus keseliniň esasy ýaýraýyş faktorlaryny ýüze çykarmagy başardylar. Bu barada Cyprus Mail neşirine salgylanyp, csn-tv.ru habar berdi.

Hünärmenler ýokanç bilen keselleme indeksini ulanyp howa täsirini göz öňünde tutup bilýän kompýuter modelini döretdiler. Bu usul koronawirus ýokançlygynyň Parižde, Nýu-Ýorkda we Rio-de-Žaneýroda 2020-nji ýylyň tomsunda ýaýramagy bilen gönüden-göni baglanyşykly epidemiýa maglumatlary babatda ulanyldy.
Geçirilen gözlegleriň netijesinde, wirusyň ýaýramagynda ýeliň, temperaturanyň we howanyň çyglylygynyň möhüm orun eýeländigi anyklanyldy. Şol bir wagtyň özünde, alymlar beýleki bar bolan çaklamalaryň köplenç diňe iki faktory - hassalaryň sagalyş tizligini we wirusyň ýokuşma tizligini göz öňünde tutýandygyny bellediler.
Barlagçylar, alnan maglumatlary göz öňünde tutup, sosial aradaşlyk bilen bagly talaplara täzeden garamagyň zerurdygyny, sebäbi häzirki bar bolan ülňüleriň diňe doly asudalyk şertlerinde ýokançlykdan gorap bilýändigini bellediler.