Daniýa Demirgazyk deňzinde dünýäde ilkinji energetika adasyny gurar

Daniýa Demirgazyk deňzinde dünýäde ilkinji energetika adasyny gurar

Daniýanyň energetika edarasy elektrik energiýasyny öndürýän dünýäde ilkinji merkeziň taslamasyny işläp düzdi. Taslamanyň bahasy 34 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, rueconomics.ru habar berýär.

Ýel generatorlary bolan emeli ada Ýutlandiýanyň kenaryndan uzakda bolmadyk Demirgazyk deňzinde peýda bolar. Ýörite döredilen meýdançada ýüzlerçe turbinaly elektrik stansiýasy ýerleşdiriler. Onuň kömegi bilen Kopengagen “ýaşyl” energetikanyň ösüşini üpjün etmek we Ýewropanyň energiýa ulgamlarynyň birleşmegine goşant goşmak isleýär.
Daniýa taslamanyň esasy eýesi bolup galar. Taslamada hususy kompaniýalar innowasiýany, çeýeligi, girdejililigi we işewürlik mümkinçiliklerini üpjün etmekde möhüm rol oýnar. Milli howa we energetika ministrligi ýurduň durnukly ösüşini we howpsuzlygyny üpjün etjek taslamany “täze eýýamyň başlangyjy” diýip atlandyrdy. 
Gurluşygyň birinji tapgyrynda umumy kuwwaty 3 gigawat bolan 200 sany ýel turbinasy gurlar, 2033-nji ýylda taslamanyň ahyrynda onuň kuwwaty 10 gigawata ýeter. Daniýa 2030-njy ýyla çenli uglerod zyňyndylaryny 1990-njy ýyla garanda, 70% azaltmagy we 2050-nji ýyla çenli howanyň bitaraplygyny gazanmagy maksat edinýär.