Ýewrowideniýe şu ýyl adaty bolmadyk görnüşde geçiriler

Ýewrowideniýe şu ýyl adaty bolmadyk görnüşde geçiriler

Ýewrowideniýe muşdaklary aýdym bäsleşigini 2021-nji ýylda adaty formatda görüp bilmezler. Bu barada çäräni guraýjylar mälim etdiler diýip, vesti.ru habar berdi.

Ýewrowideniýäniň geçirilmegine üç aýdan gowrak wagt galdy. Bäsleşik hökman bolar we ol 18-nji, 20-nji we 22-nji maýda geçiriler diýip, çeşme ýazýar. Çäräniň web sahypasynda Ýewrowideniýä gatnaşyjylaryň hemmesiniň saglygynyň we howpsuzlygynyň ileri tutulýandygy bellenilýär. Şunuň bilen baglylykda, ýaryşyň hemişeki tertipde geçirilmejekdigi hem nygtalýar.
Häzirki wagtda çäräni guraýjylar Ýewrowideniýe aýdym-saz bäsleşiginiň mümkin bolan üç sany ssenariýasyny gözden geçirýärler. Olaryň birinjisi, bäsleşige gatnaşyjylaryň hemmesiniň sosial aralygy saklamalydygyny aňladýar. Desgalarda berk saglyk we howpsuzlyk çäreleri hem ulanylar.
Ikinji ssenariýa Rotterdamda ýerine ýetirijileriň we wekiliýetleriň bolmagyny aradan aýyrýar. Şol bir wagtyň özünde olaryň göni ýaýlymda janly çykyş etmekleri guralar.
Üçünji ssenariýa konsert zalynda hiç hili tomaşaçynyň bolmazlygyny göz öňünde tutýar. Oňa laýyklykda, aýdymçylar öz ýurtlaryndan çykyş ederler.
Ýeri gelende belläp geçsek, geçen ýyl Ýewrowideniýe koronawirus pandemiýasy sebäpli ýatyrylypdy.