Ýatkeşligiň kütelmegine we beýni keseline sebäp bolýan iýmitler aýdyldy

Ýatkeşligiň kütelmegine we beýni keseline sebäp bolýan iýmitler aýdyldy

Lukman we meşhur teleýaýlym alyp baryjysy Ýelena Malyşewa ýatkeşlik bilen baglanyşykly kynçylyk döredip hem-de Alsgeýmer keseliniň ösmegine sebäp bolup biljek iýmitleriň iki kategoriýasyny agzap geçdi. Bu barada RIA Nowosti habar berdi.

Lukman birinji topara düzüminde holesteriniň mukdary köp bolan doňuz etini, kremi ​​we ýagy goşdy. Hünärmen nahar bişirilende olaryň ýygy-ýygydan ulanylmagynyň ýadyň bozulmagyna sebäp bolup biljekdigini belläp geçdi.
Malyşewa ikinji kategoriýa bagyr, böwrek we ýürek ýaly mise baý iýmitleri goşdy.

"Ýadyňyz kütelişýän bolsa, onda bu önümler siziň üçin däl"-diýip, lukman "Sagdyn ýaşamak" programmasynda duýdurdy.

Lukman ýatkeşligi goramak üçin düzüminde D we E witaminler köp bolan iýmitleri iýmegi maslahat berdi: bugdaý we günebakar ýagy, treska balygynyň bagry we demirgazyk deňizleriniň balygy.
Malyşewanyň belleýşi ýaly, lukmanyň görkezmesine görä, holesteriniň ýaramaz täsirini onuň bagyrda öndürilmegine päsgel berýän statinleriň kömegi bilen azaldyp bolar.