BAE-niň raýatlygyna hukugy bolan daşary ýurtlularyň kategoriýalary kesgitlenildi

BAE-niň raýatlygyna hukugy bolan daşary ýurtlularyň kategoriýalary kesgitlenildi

BAE-niň häkimiýetleri daşary ýurtlularyň käbir kategoriýalaryna raýatlyk almaga mümkinçilik berýän kanuna üýtgeşmeler girizdiler. Bu barada WAM agentligine salgylanyp, kommersant.ru habar berýär.

Emirlikleriň raýatlygy üçin lukmanlar, oýlap tapyjylar, alymlar we suratkeşler ýüz tutup bilýär. Raýatlyk almak üçin käbir şertler öňe sürülýär. Mysal üçin, maýa goýujylar BAE-de gozgalmaýan emläge eýe bolmalydyrlar. Lukmanlar Emirliklerde zerur bolan ylmy derslerden baş çykarmaly. 
Alymlar azyndan 10 ýyl iş tejribesi bilen uniwersitetde, barlag merkezinde ýa-da hususy pudakda işjeň gözlegçiler bolmaly. Emirlikleriň raýatlygyny almak isleýän oýlap tapyjylar BAE-niň Ykdysadyýet ministrligi ýa-da beýleki abraýly halkara edara tarapyndan tassyklanan bir ýa-da birnäçe patent almaly.
Şeýlelik bilen, BAE ýurda tejribeli işgärleri çekmäge çalyşýar. BAE-niň raýatlygy täjirçilik kärhanalaryny we gozgalmaýan emlägi döretmek ýa-da eýeçilik etmek hukugyny goşmak bilen köp sanly ýeňillikleri hödürleýär. Üýtgeşmelere laýyklykda, şertler bozulan ýagdaýynda raýatlyk ýatyrylyp bilner.