Alymlar meşhur tagamyň zyýanly täsirini aýtdylar

Alymlar meşhur tagamyň zyýanly täsirini aýtdylar

Dünýäde iň meşhur tagamlaryň biri — gowrulan ýeralma (kartoşka fri) ölüm derejede howply bolup biler. Bu tagamy hepdede iki ýa-da ondan köp iýmek irki ölüm howpuny iki esse ýokarlandyryp bilýär. Şeýle netijä Ýaponiýanyň alymlary geldiler. 4500 sany uly ýaşly adamdan ybarat barlagyň netijeleri “The American Journal of Clinical Nutrition” žurnalynyň sahypalarynda ýerleşdirildi. Bu barada chto-proishodit.ru habar berýär.

Gowrulan ýeralma sagdyn durmuş ýörelgesi üçin iýmitlere degişli däldir, sebäbi ol köp mukdarda ýagda gowrulýar.
Şol sebäpli onuň düzüminde ýag köp bolup, ol saglyga ýaramaz täsir edýär. Aýratynam, ol “ýaramaz” holesteriniň derejesini ýokarlandyryp, “gowy” holesteriniň derejesini peseldýär. Mundan başga-da, ýürek keseliniň we insultyň ýüze çykma howpy ýokarlanýar.
Ýapon alymlary barlagyň dowamynda ganynda ýaglaryň ýokary derejesi bolan bu tagamyň muşdaklarynda Alsgeýmer ýa-da garrylyk demensiýasy keseliniň döremek ähtimallygynyň 75% ýokarydygyny anykladylar. 
“Eat This, Not That!” neşiri diňe gowrulan ýeralmanyň däl, eýsem, ähli gowrulan iýmitleriň zyýanlydygyny belleýär. Gowrulan iýmitleri hepdede üç gezek iýmek ýürek tutma howpuny 7 göterim ýokarlandyrýar. Ýaglar beden tarapyndan uglewodlara we beloklara garanda haýal siňdirilýär. Şol sebäpli alymlar gowrulan ýeralmanyň garyn agyrysyna sebäp bolup biljekdigini tassyklaýarlar.