Gazly suw içmek günüň haýsy wagtynda zyýanly?

Gazly suw içmek günüň haýsy wagtynda zyýanly?

Käbir görnüşlerinde köp mukdarda şekeriň bardygyna garamazdan, gazly suw köpleriň halaýan içgisidir. Şunuň bilen baglylykda, hünärmenler gazly suwy günüň haýsy wagtynda içmegiň saglyk üçin zyýanlydygyny aýtdylar. Bu barada profile.ru habar berdi.

“Eat This, Not That!” portalynyň bellemegine görä, gazly suwy türgenleşikden we bedenterbiýe bilen meşgullanmazdan ozal içmek düýbünden zyýanlydyr, sebäbi ol bedende suw balansyny bozýar. Onuň netijesinde, maşk wagtynda sarp edilmegi möhüm bolan suw haýallyk bilen iýmit siňdiriş ulgamyndan geçer we bedeni doýrar.
Mundan başga-da, türgenleşikden öň gazly suw içmek aşgazanyň çişmegine, içiň ýellenmegine, oňaýsyzlyga we hatda ýürek bulanmasyna sebäp bolup biler. Bu berhiz  gazly içgiler üçin hem degişlidir.
Şeýle hem, hünärmenler ertirlik naharyndan öň gazly suw içmeli däl diýip hasaplaýarlar. Gazly suw içenden soň adam özüni dok duýup biler we hiç zat iýmez. Ertirlik naharynyň esasy nahardygy sebäpli bu bedene zyýanly täsir eder.