Ispan alymlary altynyň bejeriş aýratynlyklaryny ýüze çykardylar

Ispan alymlary altynyň bejeriş aýratynlyklaryny ýüze çykardylar

Tarragonadaky Rowira-i-Wirjiliý uniwersitetiniň ispan alymlary tarapyndan altynyň himiki taýdan inert nano bölejiklerini seljermek arkaly gymmat bahaly metalyň bejeriş aýratynlyklary ýüze çykaryldy diýip, riafan.ru belläp geçýär.

Hünärmenler derňew işini geçirip, onuň dowamynda barlaghanada altynyň nano bölejiklerini sintez etdiler. Netijede, ululygy 100 nanometre ýetýän, saçdan sekiz esse inçe bolan sferalar we ýyldyzlar görnüşinde bölejikleri almak başartdy.
Şeýle-de, barlag işini geçirijiler bölejikleriň janly bakteriýalar bilen täsirini öwrendiler. 
Belli bolşy ýaly, altyn geçiriji elementleriň arasynda himiki taýdan işjeňligi pes bolan element. Ol kislorodyň ýa-da kükürdiň täsirine sezewar bolmaýar, ýöne galogenler ýa-da hlory saklaýan ýa-da bölüp çykarýan erginler bilen aňsat täsirlenýär. Ispan alymlarynyň barlaglary gymmat bahaly metalyň himiki taýdan inert nano bölejikleriniň bakteriýalary hemişelik öldürip biljekdigini görkezdi. Bu amal fiziki mehanizmiň öýjük diwaryny deformasiýa etmegi sebäpli ýüze çykýar.
Şeýle hem, alymlara sferik nano bölejikleriň bakteriýalara ýyldyz görnüşli birlikler bilen deňeşdirilende, has çalt we täsirli zyýan ýetirýändigini anyklamak başartdy. Olaryň çaklamalaryna görä, bu öýjük membranasynyň üsti bilen has köp täsirleşme sebäpli mümkindir.