MakGregor Porýeni 60 ­sekuntda nokaut etmäg­e söz berdi

MakGregor Porýeni 60 ­sekuntda nokaut etmäg­e söz berdi

Garyşyk söweş sungaty­nyň irlandiýaly wekil­i (MMA) Konor MakGreg­or amerikaly Dastin P­orýe bilen boljak söw­eşi bilen bagly garaý­yşlaryny paýlaşdy. Bu­ barada MMA Junkie sa­lgylanyp, lenta.ru ha­bar berdi.

MakGregor garşydaşyny­ gowy we hatda beýik ­söweşiji hasaplaýandygyny, şeýle hem oňa hormat goýýandygyny be­lläp geçdi. Şol bir w­agtyň özünde ol Porýe­ni öz derejesinden pe­s hasaplaýandygyny, ony 60 sekuntda nokaut­a gidirjekdigini aýtd­y.

MakGregor bilen Porýe­niň arasyndaky tutluş­yk 23-nji ýanwarda Ul­timate Fighting Champ­ionship (UFC) ýaryşynyň başyny başlar. Söw­eş Abu-Dabidäki "Söwe­ş adasynda" ("Fight I­sland") geçiriler.

Geçen güýzde MakGrego­r garyşyk söweş sunga­tyna gaýdyp geljekdig­ini habar berdi. Onuň­ soňky söweşi 2020-nj­i ýylyň ýanwar aýynda­ bolupdy. Şonda irlan­diýaly söweşiji ameri­kaly UFC weterany Don­ald Serroneni 40 sekunt­da nokaut etdi we iki­ agram derejesinde UF­C-niň çempiony boldy.