Türkmenistana gelmegiň wagtlaýyn çäklendirme möhleti uzaldyldy

Türkmenistana gelmegiň wagtlaýyn çäklendirme möhleti uzaldyldy

Dünýädäki çylşyrymly epidemiologik ýagdaýy nazara alyp, Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan rugsat berlen aýratyn ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, ýurda gelmegiň wagtlaýyn çäklendirme möhleti 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna çenli uzaldyldy.
ORIENT agentliginiň habar berşi ýaly, mundan ozal Türkmenistana gelmegiň wagtlaýyn çäklendirme möhleti 2020-nji ýylyň ahyryna çenli bellenilipdi.