Haýsy önümler dişleriň aklygyna zeper ýetirýär?

Haýsy önümler dişleriň aklygyna zeper ýetirýär?

Sagdyn hem-de owadan ýylgyryş her kimiň arzuwy. Munuň üçin ilki bilen dişleriň sagdyn hem-de çuw ak bolmaly. Russiýaly diş lukmany Irina Makeýewa gündelik durmuşda peýdalanýan endikli önümlerimiziň käbiriniň dişleriň aklygyna zeper ýetirip bilýändigini belleýär. Bu barada cursorinfo.co.il habar berýär.

Esasan, aminokislotaly we pigmentli önümler dişiň reňkine iň uly täsir edýär. Meselem, çernika, gara smorodina, ülje we ülje şerbeti, şeýle hem reňkli gazlandyrylan içgiler, huruşlaryň käbiri. Bu agzalanlar reňkleriniň ýokuşganlygy bilen tapawutlanýar we dişleriň aklygyna görnetin zeper ýetirýär.
Mundan başga-da, diňe bir kofeni däl, eýsem, çaýy söýýänleriň hem bilmeli bir zady bar: bu endikli  içgiler gereginden köp içilen halatynda, dişleriň reňki ýaramazlaşyp biler. Lukman bu babatda çaýyň kofä garanyňda has ýiti täsir edýändigini belleýär. Ýylgyrşyňyzyň öňki çuw ak öwüşginini dikeltmek üçin bu içgiler içilenden soň agzyňyzy ýuwmak ýa-da ýörite diş köpügini ulanmak zerurdyr.