Eýran COVID-19-a garşy öz sanjymynyň synaglaryna girişdi

Eýran COVID-19-a garşy öz sanjymynyň synaglaryna girişdi

Sişenbe güni Eýranda COVID-19 koronawirusyna garşy sanjym adamlarda kliniki synag edilip başlandy. Bu barada INTERFAX.RU habar berýär.

Eýranly hünärmenler tarapyndan işlenip düzülen bu derman serişdesi ilkinji iki meýletinçä, şol sanda sanjymyň öndürilmegine jogapkär bolan "Ymamyň buýruklaryny ýerine ýetirmek boýunça merkezi edaranyň" başlygynyň gyzyna berildi.
Guramanyň başlygy Muhammad Mohber ozal Eýranyň 60 müň raýatynyň derman serişdeleriniň synaglaryna gatnaşmak isleýändigini habar berdi. Ol synag üçin dürli jynsdaky we dürli ýaşdaky 56 adamyň ýeterlik boljakdygyny belläp geçdi.
Şol bir wagtyň özünde, Mohber derman serişdesini adamlarda synag edende, Eýranyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan teklip edilen howpsuzlyk çärelerini ýerine ýetirjekdigini we "Ymamyň buýruklaryny ýerine ýetirmek boýunça merkezi edaranyň" soňra 1,5 million dozada dermany kabul edip biljekdigini aýtdy.
Guramanyň başlygy Eýranyň derman önümçiligini geljek ýarym ýylda her aýda 12 million dozada artdyrjakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy.
“Worldometers” statistiki web sahypasyna görä, pandemiýa wagtynda Eýranda 1,2 milliondan gowrak koronawirus ýokuşmasy hasaba alyndy, COVID-19 keseli bilen 54,8 müňden gowrak näsag aradan çykdy. 960,7 müňden gowrak adam bolsa sagaldy.