BSGG-niň ýolbaşçysy: “Koronawirus – soňky pandemiýa däl”

BSGG-niň ýolbaşçysy: “Koronawirus – soňky pandemiýa däl”

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş müdiri Tedros Adhanom Gebreýesus pandemiýanyň döwürleýinligi barada ýatlap geçdi. Ol tutuş dünýäde saglygy goraýyş ulgamlaryna maýa goýumlary artdyrmaga çagyrdy.

Tedros Adhanom Gebreýesus häzirki koronawirus pandemiýasy iň soňky bolmaz diýip hasaplaýar.

“Taryh bize munuň iň soňky pandemiýa däldigini we epidemiýalaryň durmuşyň bir bölegidigini öwredýär” – diýip, Deutsche Welle saýty Gebreýesusyň sözlerini getirýär.

BSGG-niň ýolbaşçysynyň aýtmagyna görä, hökümet we jemgyýet tarapyndan goldanyljak saglygy goraýyş ulgamlaryna maýa goýumlaryň köpeldilmegi “biziň çagalarymyza we olaryň çagalaryna has ygtybarly we durnukly dünýäniň miras galmagyna” ýardam eder.
Geçen 12 aýda koronawirus “dünýäni tersine çöwürdi” we jemgyýet hem-de ykdysadyýet üçin “dowamly netijelere” getirdi diýip, Gebreýesus belleýär.
Ol pandemiýa ähtimallygynyň birnäçe ýyl ozal duýdurylandygyny ýatlady.

“Biz bolup geçen zatlardan sapak almaly” diýip, Gebreýesus ýurtlaryň adatdan daşary ýagdaýlara has gowy taýýarlanmalydygyny we munuň diňe saglygy goraýyş pudagyna däl, eýsem, jemgyýete we hökümetlere degişlidigini belledi.

Pandemiýa başlany bäri dünýäde 80,5 milliondan gowrak keselli ýüze çykaryldy. COVID-19 sebäpli tutuş dünýäde 1,76 mln adam ýogaldy. 56,87 mln adam sagaldy.
27-nji dekabrda Ýewropa bileleşiginiň ýurtlarynda BioNTech nemes we Pfizer amerikan kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan BNT162b2 derman serişdesi bilen ilata köpçülikleýin sanjym etmek işleri başlady. ÝB-de jemi 450 mln ýaşaýjy hasaba alynýar, ýöne häzirlikçe SARS-CoV-2-ä garşy sanjym diňe uly ýaşlylara ediler. Germaniýada sanjymlar bir gün öň başlady.
Koronawirusa garşy ilkinji sanjymy garrylar öýüniň 101 ýaşly ýaşaýjysy Edit-Kwoýsalla aldy.