Türkmenistanda şu ýylyň dekabry üçin aýlyk iş haklary öz wagtynda tölenýär

Türkmenistanda şu ýylyň dekabry üçin aýlyk iş haklary öz wagtynda tölenýär

Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer G.Müşşikow eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, şu ýylyň dekabr aýy üçin ähli edaralaryň işgärleriniň aýlyk iş hakyny öz wagtynda tölemek boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmagyň hasabyna, ykdysadyýetiň ösüş depginlerini saklamagyň hem-de ilatyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmagyň döwlet syýasatynyň esasy wezipeleri bolup durýandygyny belledi.